موقعیت جغرافیای استان
نام منطقه
منطقه شکار ممنوع بدیل
1. تاریخ تاسیس منطقه از ابتدا تا کنون
این منطقه از تاریخ 1388 به مدت 5 سال شکار ممنوع اعلام شد.
2.موقعیت عمومی منطقه
از نظر موقعیت در شمال بهبهان به فاصله تقریبا 10 کیلومتری شهر و ارتفاع از سطح دریا در بلندترین نقطه آن 1100 اندازه گیری شده است. و از تنگ تکاب (رودخانه مارون شروع) و به روستای حیات آباد خلیفه منتهی می گردد.
3.وسعت منطقه
وسعت منطقه 5177 هکتار براورد شده است.
4.ویژگی و سیمای عمومی منطقه (شامل وضعیت توپوگرافی، چشم انداز، پوشش گیاهی، وضعیت عمومی حیات وحش و گونه های شاخص و کریدور ها)
از نظر شکل طبیعی ومرفولوژی کاملا کوهستانی دارای صخره ها و پرتگاه هایی که در حاضر عمده زیستگاه کل وبز می باشند و از چهار قسمت بشکل تنگ، بنامهای بالنگستان، دیگون، بدیل کوچک و بزرگ تشکیل شده است. از نظر پوشش گیاهی غنی و متنوع می باشد. پوشش بصورت علفی، بوته ای، درخت ودرختچه در همه جای آن پراکنش وجود دارد. بگونه ای که این تنوع و پوشش در یک سوم شرقی (مجاور سد و رودخانه مارون) بیشتر به چشم می خورد و عمده گیاهان موجود در منطقه شامل : درخت ودرختچه های خنجوک، بادام، انجیر کوهی، بنه، رملیک، بندرت کنار، غالب منطقه پوشیده از خنجوک می باشد. گیاهان علفی مانند انواعی از گراسها، یونجه، یولاف، گون، دانه باز یا کلوک، بارهنگ، کنگر، گل گاوزبان، ودیگر پهن برگانگونه های بوته ای مانند انواعی از گون خاردار، قیچ، فیش ، شکرتیغال، جارو وحشی و... در منطقه رویش دارند.
پستانداران  شامل کل و بز، گرگ، کفتار، روباه، تشی، کاراکال، پلنگ ، گربه وحشی، خرگوش، شغال، انواع خفاش، جوجه تیغی، حشره خورها و انواع موش و جربیل ها و ... می شود.
پرندگان کبک، تیهو، انواع پرندگان پاسری فرم ، پرندگان شکاری و کبوتریان و ... را شامل می شود.
خزندگان انواع آگما، جگوی، اسکینگ ها، و مارهائی مثل گرزه مار، جعفری و افعی و ... را شامل می شود.
5.جاذبه های اکوتوریستی
وجود مناظر طبیعی برای اکوتوریسم کاملا مناسب بوده و محیط مناسب برای کوهنوردی و باز دید های علمی محققین کاملا مناسب می باشد.
6.تعارضات مهم منطقه
در درون منطقه هیچگونه فعالیت زراعی و معدنی دیده نمی شود. فاقد طرح مرتعداری است و خطوط انتقال نیرو (برق، گاز، نفت و...) از درون آن نمی گذرد. همچنین در درون منطقه روستا نیز دیده نمی شود. صرفاً در حاشیه منطقه تعداد 15 روستا قرار دارد  که از منطقه بعنوان چراگاه احشام استفاده می نمایند. تنها مشکل و تعارض در منطقه چرای احشام خارج از فصل و مازاد برظرفیت و همچنین شکار بی رویه می باشد.