اخبار برگزیده

رهاسازي يك حلقه مار افعي شاخدار در منطقه شكار ممنوع بديل بهبهان

 به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان، يك حلقه مار افعي شاخدار در منطقه شكار ممنوع بديل بهبهان رهاسازي شد.

 يك حلقه مار افعي شاخدار پس از تحويل توسط يكي از دوستداران محيط زيست به اين اداره و اطمينان از سلامت آن در زيستگاه طبيعي اش در منطقه شكار ممنوع بديل رهاسازي شد.

بدن اين مار به رنگ شني ، زرد قهوه اي يا خاكستري ، داراي 4 تا 6 سري خال قهوه اي ، دو سري از خالهاي مياني به هم پيوسته و به شكل خطوط قهوه اي ،‌پشت چشمها و در دو طرف قسمت خلفي سر داراي دو خط قهوه اي تيره، سطح شكمي سفيد متمايل به زرد و انتهاي دم گاهي سياه، و حداكثر طول 75 سانتيمتر ، دم 8 سانتيمتر مي باشد.

تغذيه اين نوع مار از مارمولكها و جوندگان است و حركت مار مانند مار جعفري از پهلو به صورت حلقه حلقه انجام مي گيرد.

لازم به ذكر است كه حضور مارها در اكوسيستم ها به دليل كنترل جمعيت جوندگان در زنجيره غذايي از اهميت ويژه اي برخوردار است و حفاظت از اين گونه با ارزش منجر به حفاظت از كل اكوسيستم و محيط زيست مي گردد.

بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد